برگزاری کلاس آموزش گوسفند داری

برگزاری کلاس آموزش گوسفند داری

برگزاری کلاس دامپروری در پارک علم و فن آوری دانشگاه تربیت مدرس با ارائه مدرک از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

کلاس

دوره آموزشی افشارژن

گوسفند