بازدید محققین موسسه تحقیقات علوم دامی کشور جهت همکاری مشترک

بازدید محققین موسسه تحقیقات علوم دامی کشور جهت همکاری مشترک

بازدید جناب آقای دکتر بنابازی معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و هیئت همراه از مجتمع  دامپروری افشارژن