ارسال 36 راس میش آبستن شکم اول به شهرستان پاکدشت استان تهران به همراه قوچ هتروزیگوت

ارسال 36 راس میش آبستن شکم اول به شهرستان پاکدشت

ارسال 36 راس میش آبستن شکم اول به شهرستان پاکدشت استان تهران به همراه قوچ هتروزیگوت افشاری در مجتمع دام افشارژن عرضه کننده دام چندقلوزا