ارسال 3 راس دام هتروزیگوت به استان اصفهان

ارسال 3 راس دام هتروزیگوت به استان اصفهان

با توجه به استقبال از دامهای افشار چند قلوزا در سراسر ایران و قدرت تطابق این دامها با شرایط اقلیمی مختلف، استقبال شدیدی  توسط دامداران عزیز از دامهای هتروزیگوت صورت گرفته است .