ارسال 21 راس میش آبستن به استان همدان شهرستان ملایر

ارسال 21 راس میش آبستن به استان همدان شهرستان ملایر

ارسال 21 راس گوسفند جوان شکم اول به شرط سونوگرافی آبستن به استنان همدان شهرستان سامن