ارسال 15 راس میش آبستن شکم اول به استان کرمانشاه

ارسال 15 راس میش آبستن شکم اول به استان کرمانشاه

ارسال 15 راس میش آبستن شکم اول به استان کرمانشاه شهرستان صحنه به همراه قوچ هتروزایگوت