ارسال میش هتروزایگوت به استان البرز

ارسال میش هترو زایگوت جهت تاسیس مجتمع تولید افشار برولا به استان البرز