ارسال میش داشتی به استان قزوین

ارسال میش داشتی به استان قزوین

بارگیری به استان قزوین جهت احداث دامپروری تحت عنوان تولید بره هترو و عرضه آن به مجتمع افشارژن