ارسال میش به استان سمنان

ارسال میش به استان سمنان

ارسال میش افشار به  همراه قوچ های هتروزایگوت به استان سمنان شهرستان دامغان جهت احداث دامداری صنعتی