ارسال میش به استان خراسان رضوی

ارسال میش به استان خراسان رضوی

ارسال میش افشار به استان خراسان رضوی به همراه قوچ های هتروزایگوت جهت تشکیل گله مولد و عقد قرارداد با دامدار جهت خرید تضمینی بره های ژن دار