ارسال میش آبستن شکم اول به شهرستان گلپایگان

ارسال میش آبستن شکم اول به شهرستان گلپایگان

ارسال میش آبستن شکم اول به شهرستان گلپایگان تمامی میش ها به شرط سونوگرافی بوده و بالای سه ماه آبستنی دارند