ارسال دو راس قوچ هترو به استان لرستان (شهرستان الشتر)