ارسال قوچ هتروزایگوت به استان همدان

ارسال قوچ هتروزایگوت به استان همدان

ارسال قوچ هتروزایگوت به استان همدان از مجتمع دامپروری افشار ژن