ارسال دام هتروزایگوت به استان قم

ارسال دام هتروزایگوت به استان قم

ارسال 6 راس شیشک هتروزایگوت به استان قم یکی از دامداران پیشرو در عرصه تولید دامهای هتروزیگوت