این یک ورودی نمونه کارهاست
سبک آن را در نظر بگیرید و یا نمونه های دیگر را بررسی کنید